ಶ್ರೀ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮ ಗದಗ - ದಾವಣಗೆರೆ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಸ್ಥಾಪನೆ : 16.06.1915

ಪೂಜಾ ವಿವರಗಳು

 

  1. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಗು ಸಾಯಿಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗದ್ದುಗೆಗಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು, ರೂ.51/-                ( ಐವತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು) ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ರಸೀದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
  2. ವರ್ಷಾಸನ ಅಂದರೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ದಿನದಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು, ರೂ.1111/- ( ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂದುನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು) ಕೊಟ್ಟು ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ರಸೀದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.
  3. ದಾಸೋಹ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವವರು ರೂ.5000/- ( ಐದುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿ ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ರಸೀದಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

News & Events